Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  งานอำนวยการ
  งานป้องกันปราบปราม
  งานสืบสวน
  งานสอบสวน
  งานจราจร
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


  ครูแดร์  ( D.A.R.E.)
  ตำรวจมวลชนสัมพันธ์
  อาสาสมัครตำรวจชุมชน
  เพื่อนร่วมทาง
 

 
 


ร่วมทำบุญทอดผ่าป่าของโรงพยาบาลศรีบรรพต

  ข้าราชการตำรวจสภ.ศรีบรรพต
ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่า ของโรง
พยาบาลศรีบรรพต เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2559

 
คลิกดูวีดีโอ 

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2559

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้าราชการตำรวจสภ.ศรีบรรพต
ร่วมกันทดสอบสมรรถภาพทางร่าง
กาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2559

 
คลิกดูวีดีโอ 

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2558

  พ.ต.อ.รุ่งโรจน์  อุสมา ผกก.ฯ
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสัง
กัด ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรร -
ษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ
นีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2558
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบรรพต -
พิทยาคม

 
ดูวีดีโอ 

จเรตำรวจตรวจราชการประจำปี 2558

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พล.ต.ต.ไพบูลย์ อุดมสินค้า -
ผบก.กต.9 จต. พร้อมด้วยคณะมา
ตรวจการประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 58 โดยมี พ.ต.อ.รุ่งโรจน์
อุสมา ผกก.สภ.ศรีบรรพต และข้า
ราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อน
รับ

 
ดูภาพประกอบ    ดูภาพสไลด์

การประกวดการฝึกประจำปี 2558

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้าราชการตำรวจ สภ.ศรีบรร -
พต   ร่วมประกวดการฝึกประจำปี
2558   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 58
ณ ลานฝึกตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
 
ดูวีด๊โอ  

โครงการอบรมการค้ามนุษยย์ในสถานศึกษา

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สภ.ศรีบรรพตจัดให้มีการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์แก่
นักเรียนเพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
และป้องกันการค้ามนุษย์ให้กับนัก
เรียน โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ
ห้องประชุม โรงเรียนศรีบรรพตฯ
 
ดูภาพถ่าย   

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน ประจำปี 2558

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลของข้า
ราชการตำรวจ สภ.ศรีบรรพต เพื่อ
สร้างเสริมความรัก ความสามัคคี
ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด
ตลอดจนถึงการสร้างเสริมสุขภาพ
พลานามัย ของข้าราชการตำรวจ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
 
ดูวิดีโอ
 

พิธีวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 ส.ค. 2559

  พ.ต.อ.อนันต์  หริกจันทร์ ผกก
สภ.ศรีบรรพต พร้อมด้วยข้าราช -
ตำรวจในสังกัด  ร่วมลงนามถวาย
พระพรและวางพานพุ่ม เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ -
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อ 12
ส.ค.2559 ณ หอประชุมโรงเรียน
ศรีบรรพตพิทยาคม
 
คลิกดูวีดีโอ 

กองตรวจราชการ ๙ ตรวจราชการประจำปี 2559

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุวรรณนิกขะ
รอง ผบก.กต.๙ จต. พร้อมคณะ
เดินทางมาตรวจราชการประจำปี
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

 
คลิกดูภาพ

ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยม สภ.ศรีบรรพต

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พล.ต.ท.มนตรี  โปตระนันทน์
ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจ  และให้โอวาทแก่ข้าราช
การ สภ.ศรีบรรพต มี  พ.ต.อ.รุ่ง
โรจน์ อุสมา ผกก.ฯ และข้าราชตำ
รวจ สภ.ศรีบรรพตให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
 
ดูภาพประกอบ 

จเรตำรวจตรวจการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ปี 2558

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คณะตรวจราชการจเรตำรวจ -
ตรวจการฝึกยุทธวิธีของข้าราชการ
ตำรวจ สภ.ศรีบรรพต เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2558 โดยมี ร.ต.ท. -
เจษฎา เทพแก้ว รอง สวป.ฯ ทำ
หน้าที่หัวหน้าชุดฝึก
 
ดูภาพประกอบ 

ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ศรีบรรพต

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สภ.ศรีบรรพตจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ฯเมื่อวัน
ที่ 17 มี.ค. 2558 ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเองประชุมภอศรีบรรพต
 
ดูภาพถ่าย   

ทดสอบสมรรถภาพประจำปี 2558 ครั้งที่ 1

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของข้าราชการตำรวจ สภ.ศรีบรร
พต ประจำปี 2558 ครั้ที่ 1 เมื่อวัน
ที่ 11 กุม๓าพันธ์ 2558

 
ดูภาพถ่าย    ดูวิดีโอ

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2557

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พ.ต.อ.รุ่งโรจน์  อุสมา ผกก.ฝอ
ภ.จว.พัทลุงรักษาราชการแทนผกก
สภ.ศรีบรรพตพร้อมด้วยข้าราชการ
ตำรวจในสังกัดร่วมพิธีวันเฉลิมพระ
ชนพ์พรรษา 5 ธันวา มหาราช ณ
หอประชุมโรงเรียนศรีบรรพตพิทยา
คม
 
ดูภาพถ่าย

 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
  จองตั๋วเครื่องบิน
  จองตั๋วรถ บขส.
  ชำระภาษีรถยนต์
  ชำระภาษีเงินได้
  KTB Net Bank
  AIS 3G E-Service
  คำนวนระยะทาง
  แปลภาษาไทย-อังกฤษ
  คอมพิวเตอร์